სასკოლო სამეცნიერო კონფერენცია სახელმწიფო მართვის სკოლაში