კახა შენგელია ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის შემადგენლობაში