თემატიკა

ფინასური უწყისების ანალიზი, ფულის მოძრაობის ანალიზი, რისკსა და უკუგებას შორის ურთიერთკავშირის ანალიზი, ფულის დროითი ღირებულება, ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულების შეფასება, კაპიტალის ღირებულების გამოთვლა და მისი ბიუჯეტირება.