თემატიკა

  • შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობა
  • დამსაქმებელთა მოვალეობები და პასუხისმგებლობა
  • სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი
  • პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი
  • ინსტრუქტაჟების ჩატარებისა და რეგისტრაციის წესი