زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 10هفته

تاریخ شروع دوره: 15ژوئن

روزهای برگزاری دوره: شنبه ها، دوشنبه ها، پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 17- 20