თემატიკა

ტრეინინგ კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5th  და PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI); Standard of European Commission on Project Management PM2.

ტრენინგის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია MS Project საბაზისო ელემენტების გაცნობა და სწავლება.

 

 • შესავალი პროექტის მენეჯმენტში
 • სტეიკჰოლდერები და ინიცირება
 • პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა
 • პროექტის განრიგის შედგენა
 • პროექტის რესურსების განსაზღვრა და ხარჯების მენეჯმენტი
 • პროექტის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 • პროექტის რისკის მენეჯმენტი
 • პროექტის მონიტორინგი და კონტროლი
 • პროექტის კომუნიკაციის მენეჯმენტი
 • პროექტის შესყიდვები და მოლაპარაკებების წარმოება
 • ცვლილებების მართვა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
 • MS Project - ინტერფეისი და ძირითადი გეგმების შედგენა