თემატიკა

ლექსიკა:

 

ოჯახური ურთიერთობები; საკვები და ეკოლოგია; ბუნება; ჯანმრთელობა; სპორტი; მუსიკა; გართობა და თავისუფალი დრო; ექსტრემალური სიტუაციები; მაღალი ტექნოლოგიები; განათლება; 

 

არსებითი და ზედსართავი სახელების მაწარმოებელი სუფიქსები და პრეფიქსები; შედგენილი ზედსართავი სახელები; წინდებულიანი ფრაზები; ფრაზული ზმნები, უცხო სიტყვების დეფინიცია და მათი კონტექსთან მისადაგება; სინონიმები და მათ შორის არსებული განსხვავებები; იდიომები; თემატურად მდიდარი ტექსტები და ა.შ.

 

გრამატიკა

 

არსებითი სახელის მსაზღვრელები; ზედსართავი სახელებისა და ზმნიზედების ხარისხები; წინდებულები;  ინგლისური ენის დროთა სისტემა; სტატიკური და დინამიური ზმნები;  მომავალი დროის გამოხატვის საშუალებები ინგლისურ ენაში; მოდალური ზმნები; ზმნის ინფინიტივური და გერუნდიული ფორმები; ხოლმეობითის გამოხატვის საშუალება; კავშირები; განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადებები; პირობითი წინადადებები და ა.შ

 

ტრენერი:

 

მარინა ლოგუა