საკონტაქტო ინფორმაცია

პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 902131
ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge
ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 599 780480
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge
ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 595 305827
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge