პროგრამის სტრუქტურა

1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სპეციალობები (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმნეტში
3. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მარკეტინგში:

4. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მენეჯმენტში

5. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხი საბაკალავრო პროგრამა ფინანსებში