მიღების წესები

მიღების კრიტერიუმები

 

 • მაგისტრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლიდან
 • მინიმუმ ორი წლის სამუშაო გამოცდილება ან 3.7-ზე მეტი GPA სამაგისტრო საფეხურის ნებისმიერ სპეციალობაზე
 • კავკასიის ბიზნესის სკოლის მიმღებ კომისიასთან გასაუბრების წარმატებით გავლა
 • სამოტივაციო წერილი
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატის არ ქონის შემთხვევაში ინიშნება გამოცდა)

 

მიღების პროცესი

განაცხადების მიღება სადოქტორო პროგრამაზე მოხდება წელიწადში ერთხელ შემოდგომის სემესტრისათვის. მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას, რის შემდეგაც დაინიშნება პირადი ინტერვიუ.

გთხოვთ წარმოადგინეთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
 • სააპლიკაციო ფორმა
 • მაგისტრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლიდან
 • დიპლომის დანართი/ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
 • რეზიუმე
 • სამოტივაციო წერილი
 • ორი სარეკომენდაციო წერილი