მიღების წესები


სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
• ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
• საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების დამადასტურებელი საბუთი (A ტიპის ტესტი);
• სოციალურ მეცნიერებებში გასაუბრების წარმატებით გავლა.
• ინგლისური ენის ცოდნა.

კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება დაწყებულია.


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
1. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
3. სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისათვის)
4. 2 ფოტოსურათი 3X4
5. სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 500 სიტყვისა)
6. 2 რეკომენდაცია
7. შევსებული აპლიკაციის ფორმა

 

ვადები

 

  • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 9 სექტემბერი;
  • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 12 სექტემბერს;
  • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 14 სექტემბერს.

 

გადახდის პირობები


სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
2 250 ლარი 0 ლარი

 

კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები მიიღებენ სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.