პროგრამის სტრუქტურა

ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული დატვირთვის კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 40 ECTS კრედიტი(მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS კრედიტი)

 

ძირითადი სპეციალობის საგნები - 156 ECTS კრედიტი,მათ შორის:

  • საბაზისო საგნები  - 51 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი საგნები - 105 ECTS კრედიტი

 

არჩევითი საგნები - 44 ECTS კრედიტი

 

ამასთანავე პროგრამა სტუდენტს აძლევს საშუალებას არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ფარგლებში შეისწავლოს დამატებითი სპეციალობა (Minor) - „პროგრამირება“ (38 ECTS კრედიტი)