მიღების წესები

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
 • უნივერსიტეტში დაგეგმილი საკონკურსო პროცედურების წარმატებით გავლა;
 • სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველის მომზადების დონის განსაზღვრა ტესტური წესით ინგლისურ/გერმანულ ენებში. ინგლისური/გერმანული ენის ტესტისაგან თავისუფლდებიან კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური/გერმანული ენის (არანაკლებ B2 დონეზე) ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 1. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი;
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. სამხედრო ბილეთი;
 4. 4 ფოტოსურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც);
 5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი;
 6. სამოტივაციო წერილი;
 7. 2 რეკომენდაცია;
 8. ონლაინ რეგისტრაცია.


გადახდის პირობები


სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის ღირებულება შეადგენს 11.000 ლარს, რაც წელიწადში შეადგენს 5500 ლარს. სწავლის საფასურის გადახდა სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად წარმოებს.

 

CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 5 500 ლარი 2 750 ლარი  1 625 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.