დაგეგმილი

დაგეგმილია კავკასიის უნივერსიტეტში 2017 წლის შიდა სასკოლო სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება.