დაგეგმილი

დაგეგმილია 2017 წლის სამეცნიერო შრომების კრებულის გამოცემა.

 

მოთხოვნები სამეცნიერო ნაშრომის გასაფორმებლად  იხილეთ თანდართულ ფაილში.