თემატიკა

საბანკო სექტორის მიმოხილვა საქართველოში
• საქართველოს ბაზარზე მოქმედი ბანკები;
• ბაზრის ანალიზი;
• საბანკო სექტორის განვითარების ტენდენცია;
• დონორები და ფონდები;
• პროდუქტები.

Front Office, საბანკო პროდუქტები
• სასურველი სეგმენტის განსაზღვრა;
• კლიენტურის ბაზის შექმნა;
• კლიენტთან პირველი კონტაქტი;
• საქმიანი შეხვედრა;
• შეთავაზების გაკეთება;
• მუშაობის პროცესის მართვა.

ფინანსური ანალიზი
• საჭირო ინფორმაციის მოძიება;
• Common-size;
• Cross-sectional analysis;
• Time-series analysis;
• დივერსიფიკაცია;
• Cross check;
• Benchmarking;
• თანხის მოძრაობის ციკლი/საოპერაციო ციკლი;
• ფინანსური კოეფიციენტები და Key Performance Indicators;
• გარე ფაქტორებისა და დარგის ანალიზი.

ფინანსური პროგნოზირება (Financial Forecasting)
• ძირითადი დაშვებების ჩამოყალიბება (Assumptions);
• ფინანსური უწყისების პროგნოზი;
• უწყისების მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევის გზები;
• დაფინანსების სწორი სტრუქტურისა პროდუქტის განსაზღვრა.

ფინანსური მოდელირება ექსელში
• ფინანსური მოდელირების ძირითადი სტრუქტურა (Inputs, Calculations, Outputs);
• ოპტიმიზაციის ამოცანები (Solver, Goal Seek);
• Data Table-ის შინაარსი და გამოყენება;
• Pivot Table;
• მნიშვნელოვანი და ხშირად გამოყენებადი ფუნქციები (Vlookup/Hlookup, SUMIFS, transpose... +ვექტორული ფორმულები);
• სცენარებისა და მგრძნობელობის ანალიზისთვის მოდელის აგება;
• მოდელში შეცდომების პოვნისა და აღმოფხვრის მეთოდები;
• რთული დიაგრამების აგება და ფორმატირება.

სავაჭრო ფინანსირება
• რა არის სავაჭრო ფინანსირება;
• აკრედიტივი (Letter of Credit);
• საბანკო გარანტია;
• Bank Guarantee VS Letter Of Credit VS Standby Letter Of Credit.

ფაქტორინგი
• რა არის ფაქტორინგი;
• Loan VS Factoring;
• FCI-ის და GRIF - ის მოკლე მიმოხილვა.

კომპანიის შეფასება (Valuation)
• ბიზნესის Driver-ები (Macro & Micro);
• შეფასების მეთოდები;
• Fair Value/Market Value, Liquidity Value;
• Going-concern, Earnings quality, Benchmarking;
• Risks, Sensitivity, Scenarios.

საკრედიტო რისკები
• სტრუქტურული ერთეული;
• გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგია;
• Underwriting;
• კონტროლი და მონიტორინგი.

იურიდიული რისკები
• ხელშეკრულებები; მათი სტრუქტურა, და მნიშვნელოვანი პირობები;
• უზრუნველყოფის საშუალებები; მათი რიგითობა;
• სავალდებულო ნებართვები ხელშეკრულებათა გაფორმებისათვის;
• საინვესტიციო ვალდებულებების მქონე პროექტების დაფინანსება და რისკები;
• სამშენებლო პროექტების დაფინანსება და რისკები;
• ულადი ვალდებულების რიგითობა კომპანიის რეაბილიტაციისა და გაკოტრების რეჟიმში;
• სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკა.

საკრედიტო კომიტეტი
• მოდელირებულ საკრედიტო კომიტეტზე განხილული იქნება რეალური კომპანიების საინტერესო და გამორჩეული მაგალითები;
• მოდელირებულ საკრედიტო კომიტეტზე თითოეული მსმენელი მოირგებს თითოეულ პოზიციას (Front Office-ის თანამშრომელი, ანალიტიკოსი, რისკების მენეჯერი, იურისტი).