თემატიკა

  • გადასახადის ცნება, ნიშნები, სტრუქტურა და კლასიფიკაცია, საგადასახადო კანონმდებლობა
  • საგადასახადო სამართლის სუბიექტები, საგადასახადო ადმინისტრაციები, გადასახადისგადამხდელი, საგადასახადო აგენტი და სხვა ვალდებული პირი
  • საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, საშემოსავლო გადასახადი
  • საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, მოგების გადასახადი
  • საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები, არაპირდაპირი გადასახადები
  • ადგილობრივი გადასახადები