თემატიკა

 • მართვა/მენეჯმენტი - ციკლის განხილვა და ანალიზი (პოლიტიკის განსაზღვრა, დაგეგმვა, ორგანიზება, მონიტორინგი)
 • მართვა, როგორც ხელოვნება დამენეჯმენტი, როგორც ორგანიზაციის განვითარების ინსტიტუციური პროცესების ერთობლიობა.
 • რესურსების მართვა - რესურსების ანალიზის მოდელები და რაციონალური მართვის მექანიზმები. დროის მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა, ორგანიზაციის პოლიტიკის შესაბამისად, სამუშაოს დაგეგმვის, პროგრამირების და ბიუჯეტირების სისტემის ანალიზი PPBS
 • ორგანიზაციის პოლიტიკის განსაზღვრა - ტენდენციებისა და სტრატეგიული ანალიზის საფუძველზე, ორგანიზაციის პოლიტიკისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა,  მისიის მიზნებისა და ამოცანების ფორმულირება; (PESTEL-M  სტრატეგიული ანალიზის მოდელი)
 • სტრატეგიული დაგეგმვა - ალტერნატივების ანალიზი და ეფექტური გეგმების შემუშავება (მოკავშირეთა ანალიზის მატრიცა, მაკნამარას მოდელი)
 • ორგანიზაციის მართვის დოკუმენტების მიმოხილვა (პრაქტიკული სავარჯიშოები, ორგანიზაციის მართვისთვის საჭირო დოკუმენტების განსაზღვრაზე)
 • ცვლილებების მართვა - მოდელების განხილვა; ორგანიზაციის ცვლილებების განმაპირობებელი ფაქტორების ანალიზი - PESTORP, ცვლილებების მართვის მექანიზმები
 • ორგანიზაციული და სამუშაოს ანალიზი - ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება; SWOT ანალიზი, სამუშაოთა კლასიფიკაცია (მართვის დონეებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით, მატრიცის შემუშავება)
 • ორგანიზაციული კულტურის ანალიზი და ორგანიზაციული ქცევა
 • ადამიანური რესურსები მართვა - ციკლის მიმოხილვა, კომპეტენციების და ქცევის მართვა
 • გადაწყვეტილების მიღება, პროცესი და მოდელები
 • ლიდერობა და მენეჯმენტი- განსხვავებული ფორმები, როლი და მახასიათებლები
 • გენდერი და ეთიკა მასთან დაკავშირებული პროცესები ორგანიზაციაში
 • ეფექტური კომუნიკაცია - ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია,
 • მოტივაცია - მოდელები და პრაქტიკული მექანიზმები, ფარული ფაქტორები

 

სწავლების მეთოდები:

 

პროგრამის განმავლობაში შეისწავლება თეორიული მასალა, მოხდება ქეისების, მაგალითების განხილვა და ანალიზი. მსმენელები პრაქტიკულად იმუშავებენ სხვადასხვა დოკუმენტების, მართვის მექანიზმების შემუშავებაზე, იგეგმება სიმულაციური და როლური თამაშები.