საფასური და რეგისტრაცია

საფასური და რეგისტრაცია

 

პირველი მოდულის საფასური: 150 ლარი

 

მეორე მოდულის საფასური: 490 ლარი

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულების  გადახდა უნდა მოხდეს  ტრენინგის დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე