საფასური და რეგისტრაცია

  • ტრენინგის ღირებულება: 390 ლარი
  • გაიარეთ ონლაინ: რეგისტაცია
  • ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.