თემატიკა

1.პროექტის დაგეგმვა მართვა -9 სთ

(Ms Project Planner and Resource Management)
შესავალი
• რა არის პროექტი?
• რა არის პროექტების მართვა?
• პროექტების მართვის სარგებელი ორგანიზაციისთვის
• პროექტების მენეჯერის როლი

ორგანიზაცია და პროექტის სასიცოცხლო ციკლი
• ორგანიზაციის გავლენა პროექტების მართვაზე
• პროექტის დაინტერესებული მხარეები და მართვის სტრუქტურა
• პროექტის გუნდი
• პროექტის სასიცოცხლო ციკლი
• პროექტის მართვის გეგმის შექმნა
• პროექტის სამუშაოების მართვა
• პროექტის ან პროექტის ფაზის დახურვა
• WBS-ის შექმნა

პროექტის ვადები
• გრაფიკის მართვის დაგეგმვა
• სამუშაოების და მათი მიმდევრობის დადგენა
• სამუშაოებისთვის საჭირო რესურსების და ვადების შეფასება
• გრაფიკის შექმნა და მისი კონტროლი

პროექტის ხარჯები
• ხარჯების შეფასება
• ბიუჯეტის შედგენა
• ხარჯების კონტროლი

პროექტის ადამიანური რესურსები
• პროექტის გუნდის შედგენა
• პროექტის გუნდის განვითარება
• პროექტის გუნდის მართვა

შიდა და გარე კომუნიკაცია - 3სთ
• კომუნიკაციის მართვის პრინციპები;
 გარე კომუნიკაციის მიზნები და მიზნობრივი ჯგუფები;
 მთავარი გზავნილები;
 ბრენდირების წესები
• გარე საკომუნიკაციო არხები:
 ვებ გვერდი;
 წლიური ანგარიში;
 საინფორმაციო ბიულეტინები;
 მედია აქტივობები;
 სემინარები
 შეხვედრები მიზნობრივ ჯგუფებთან;
 სოციალური რეკლამა
• კომუნიკაცია პროექტის ფარგლებში და მის ფარგლებს გარეთ

3.რისკების მართვა - 3სთ
პროექტის რისკის მართვა
• რისკების მართვის მეთოდის არჩევა
• თვითდაზღვევა და დანაკარგებისგან გაფრთხილება
• რისკების აღქმა;
• რისკების სახეობები: სუფთა, სპეკულაციური და ფუნდამენტალური რისკები;
• რისკის მართვის პროგრამები;
• რისკის განსაზრვრა;
• რისკის მართვის მეთოდების არჩევა

4.ბიუჯეტის დაგეგმვა მონიტორინგი და კონტროლი - 6სთ
• სტრატეგიული დაგეგმვა და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება
• ბიუჯეტის მონიტორინგის სახეები
• მონიტორინგი ეფექტიანობის კუთხით
• მონიტორინგი მმართველობითი კუთხით

5.პროექტზე ზემოქმედების ანალიზი -3სთ
• რისკების შეფასება
• საფრთხეების და რისკების მართვის პრინციპი
• SWOT ანალიზი

6.ხარისხის კონტროლის მართვა - 3სთ
• ხარისხის ძირითადი პარამეტრები
• ხარისხის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
• მიზეზ - შედეგობრივი დიაგრამები

 

7.პროექტის პრეზენტაცია - 3სთ.