საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა; მართვის თავისებურებები