ტრენინგის თემატიკა

ტრენინგის თემატიკა

  • სახელმწიფო შესყიდვების  არსი, საშუალებები და მონაწილეები;
  • მარეგულირებელი კანონმდებლობა;
  • სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა; რეგისტრაციის პროცედურები;
  • შესყიდვის საშუალებები და მათი თავისებურებები;
  • სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები და მათი მართვა; სატენდერო დოკუმენტაციისა და წინადადების მომზადება. გამარჯვებულების გამოვლენა და სახელშეკრულებო ურთიერთოებები;
  • მომწოდებელთა „თეთრი“ და „შავი“ სიების წარმოების წესი;
  • სადაო საკითხების გადაჭრის მოქმედი სისტემა; შესყიდვებთან დაკავშირებული ქმედების გასაჩივრებისა და დავის განხილვის წესი;
  • შესყიდვის პროცედურებთან დაკავშირებული რისკები და პრობლემები;
  • ერთიანი ელექტრონული სისტემის საინფორმაციო ბაზა და მისი შესაძლებლობები;
  • სიახლეები და ახალი მოდულები.