მიმოხილვა

კურსის მიზანია შეასწავლოს მსმენელს:

 

  • თანამედროვე ინგლისური ენა რეალური, ყოველდღიური ურთიერთობის მაგალითზე
  • ლექსიკური და გრამატიკული ერთეულები, რომლებიც ყოველდღიურ, ყოფით რეალობაში გამოიყენება.
  • ჩამოუყალიბოს პრაქტიკული და თეორიული უნარ-ჩვევები; ხელი შეუწყოს ოთხივე ენობრივი ასპექტის (კითხვა, მოსმენა, წერა, ლაპარაკი)განვითარებას, რათა მან შეძლოს: ყოფით რეალობაში კომუნიკაციის დამყარება, ნაცნობ თემებზე საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება; უცხოელის მეტყველებიდან დედააზრის გამოტანა და საკუთარი ნათქვამის გამართულად გადმოცემა; მეცადინეობის დროს აქტიურად იქნება გამოყენებული დიალოგები და დისკუსიები, რაც მსმენელს დაეხმარება სალაპარაკო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.