თემატიკა

  • მენეჯერული აღრიცხვის არსი და მიზანი;
  • დანახარჯების ტიპები და ქცევა;
  • მასალის ხარჯები;
  • შრომითი დანახარჯები;
  • ზედნადები ხარჯები;
  • დანახარჯები-მოცულობა-მოგების (CVP) ანალიზი;
  • რელევანტური დანახარჯები;
  • ბიუჯეტირება;
  • გადახრების ანალიზი.