საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება  450 ლარი.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

 

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე