თემატიკა

  1. შესავალი ადამიანური რესურსების მართვაში. ზოგადი მიმოხილვა
  2. ადმინისტრირება ადამიანური რესურსების მართვაში
  3. კადრების მოძიება და შერჩევა (რეკრუიტმენტი)
  4. ტრეინინგები, სწავლება და განვითარება
  5. მოტივაცია
  6. კომპენსაცია და სარგებელი (ბენეფიტები)
  7. შეფასების სისტემა და შესრულების მართვა
  8. შემაჯამებელი ტრეინინგი: რა ვისწავლეთ და როგორ გამოვიყენებთ მას პრაქტიკაში