თემატიკა

 • ადამიანური რესურსების მართვის მნიშვნელოვნება ორგანიზაციაში, როლები, ფუნქციონალი
 • ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია;
 • ორგანიზაციული ანალიზი;
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა, სამუშაოთა კლასიფიკაცია - მართვის დონეებისა და პასუხისმგებლობების მიხედვით, ორგანიზაციული სტრუქტურის ტიპები, სტრუქტურის შემუშავება (case or exercise);
 • HR დოკუმენტების შედგენა: აუცილებელი და სასურველი დოკუმენტები (ფორმები);
 • სამუშაოს ანალიზი და სამუშოს აღწერების შემუშავება (განყოფილების დებულებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა - დავალება ჯგუფებში);
 • პერსონალის მოზიდვა და რეკრუტინგი, ვაკანსიაზე მუშაობა (case or exercise);
 • პერსონალის შერჩევის ეტაპების განსაზღვრა და კომპანიისთვის ეფექტური მეთოდის შერჩევა;
 • გასაუბრება, ინტერვიუს ტიპები, სიმულაციური ინტერვიუ;
 • ადაპტაცია, ტრენინგი და განვითარება;
 • სწავლების ტიპები და მეთოდები ორგანიზაციაში;
 • კარიერული განვითარება, ტალანტების მართვა, ტალანტების მართვის მოდელი;
 • შესრულებული სამუშაოს მართვა და მონიტორინგი - შეფასების სხვადასხვა მოდელების ანალიზი, შეფასების მოდელები;
 • კომპეტენციების მოდელი, მოდელის შემუშავება (practical case);
 • IQ vs EQ
 • მოტივაციის მართვა (მოტივაციის ტიპები და წყაროები, ძირითადი თეორიები და მიდგომები);
 • გრეიდების სისტემა;
 • არამატერიალური მოტივაცია;
 • კორპორატიული კულტურა და თანამშრომლის ლოიალურობაზე ზრუნვა;
 • HRM საერთაშორისო სტანდარტები, პრაქტიკის და მოდელების ანალიზი.