საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება  490 ლარი.

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე.

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია