მიმოხილვა

რატომ უნდა გაიაროთ CP in Finance (Certified Professional in Finance)?

ეს პროგრამა დაეხმარება მსმენელებს შეიძინონ/გაიღრმავონ ცოდნა ფინანსების მართვის მიმართულებით. ამ პროგრამის გავლა ხელს შეუწყობს მსმენელებს კარიერულ და პროფესიულ განვითარებაში, რაც გულისხმობს ამ სფეროსთვის აუციელებელი ცოდნის მიღებას.

პროგრამის ფარგლებში მსმენელებს საშუალება აქვთ გაიარონ ექვსი მოდული (ექსელის მოდული არის არჩევითი და არ არის სავალდებულო სრული პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მისაღებად).თითოეული მოდულის გავლის შემდეგ პროგრამა ითვალისწინებს მონაწილეების შეფასებას. დადებითი შეფასების შემთხვევაში, მსმენელები მიიღებენ კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის და კავკასიის ტრენინგ ცენტრის ერთობლივ სერტიფიკატს.

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის (CSB) და ტრენინგ ცენტრის (CUTC) ერთობლივ სერთიფიკატს.