თემატიკა

 • შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობა
 • შრომითი ურთიერთობები
 • უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები
 • საფრთხეები და რისკები
 • ელექტრო უსაფრთხოება
 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება 
 • უბედური შემთხვევები და მათი პრევენცია
 • სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი
 • პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი
 • ინსტრუქტაჟების ჩატარებისა და რეგისტრაციის წესი
 • მშენებლობაში გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები, მათი დანიშნულება და უსაფრთხოება მათი ექსპლუატაციისას
 • ხარაჩო საწყობის და დაშლის პროცედურები და უსაფრთხოება
 • ამწის და ამწე მექანიზმების ტექნიკური უსაფრთხოება
 • ენერგიის წყაროს დაცვა
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
 • ავარიული განგაშის სამოქმედო გეგმა და შექმნის პროცედურები
 • გარემოს დაბინძურების პრევენცია
 • სამუშაო ობიექტის მოწესრიგება
 • ექსკავაციის უსაფრთხოება
 • ცხელი და ცივი სამუშაოების ტექნიკური უსაფრთხეობა
 • დახურულ სივრცეში მუშაობის უსაფრთხოების წესები
 • ჯანმრთელობისათვის საშიში ნივთირებები
 • პირველადი გადაუდებელი დახმარება