ავტორიზაცია და აკრედიტაცია

ავტორიზაცია და აკრედიტაცია
სსიპ–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით შპს - „კავკასიის უნივერსიტეტს" 2014 წლის, 30 დეკემბრიდან, 5 წლის ვადით მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (უნივერსიტეტი) და სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა 4000–ით. (იხილეთ დოკუმენტი)

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

ცნობა აკრედიტაციის შესახებ

ცნობა ავტორიზაციის შესახებ

ცნობა ავტორიზაციის შესახებ (ინგლისურენოვანი)

 

აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები (2014 წელი)

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები