თემატიკა

  • მენეჯერული აღრიცხვის არსი და მიზანი
  • დანახარჯების ტიპები და ქცევა
  • მასალის ხარჯები
  • შრომითი დანახარჯები
  • ზედნადები ხარჯები
  • დანახარჯები-მოცულობა-მოგების (cvp) ანალიზი
  • რელევანტური დანახარჯები
  • ბიუჯეტირება
  • გადახრების ანალიზი