زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 10هفته

تاریخ شروع دوره: 13 نوامبر

روزهای برگزاری دوره: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 16- 20