თემატიკა

  • მოლაპარაკების წარმოების არსი/მნიშვნელობა
  • მოლაპარაკების დაგეგმვა
  • მოლაპარაკების პროცესის ანალიზი
  • ღირებულების დანაწილება მოლაპარაკებისას
  • მოლაპარაკებისას ღირებულების შექმნა
  • აგენტების როლი მოლაპარაკებისას
  • მრავალმხრივი, კოალიციური და ჯგუფური მოლაპარაკების წარმოება
  • მოლაპარაკების წარმოება განსხვავებულ კულტურებს შორის
  • სამსახურეობრივი მოლაპარაკებები