შეფასების სქემა

ხარისხის მაძიებელი სტუდენტების შეფასების სისტემა

  

ქულა (Max.100)

კლასების განაწილება კავკასიის უნივერსიტეტის დებულების შესაბამისად

 ნიშანი

შეფასება

შეფასების კლასიფიკაცია

91-100

A

შესანიშნავი

დადებითი

81-90

B

ძალიან კარგი

დადებითი

71-80

C

კარგი

დადებითი

61-70

D

დამაკმაყოფილებელი

დადებითი

51-60

E

საკმარისი

დადებითი

41-50

FX

არადამაკმაყოფილებელი

უარყოფითი

40 and below

F

არადამაკმაყოფილებელი

უარყოფითი

 

კავკასიის უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის სწავლების ხარისხის შეფასების სისტემა ცალკეული და განსხვავებულია პირველი წლისთვის და მეორედან მეოთხე წლებამდე  

  

სისტემა იყოფა ორ ნაწილად - შუალედური შეფასება და საბოლოო შეფასება

  

ერთი კურსის საერთო ქულა არის 100. 100 ქულა იყოფა ორ ნაწილად: 

 

 • შუალედური შეფასება –70 ქულა
 • საბოლოო შეფასება - 30 ქულა
 • შუალედური შეფასება არის 70 ქულა (რომელშიც შედის - შუალედური გამოცდა, პრეზენტაციები, ტესტები, ჯგუფური სამუშაო და ა.შ.) შუალედური შეფასება ხორციელდება საბოლოო გამოცდის დაწყებამდე).
 • საბოლოო შეფასება არის 30 ქულა (რომელშიც შედის დასკვნითი გამოცდა).

 

პირველი წელი:  

 

პირველ წელს სტუდენტებმა უნდა გადალახონ 51% -იანი ბარიერი ორივე ნაწილში:

 

 • შუალედური შეფასება - 70 ქულიდან 51% (36 ქულა)
 • საბოლოო შეფასება - 30 ქულიდან 51% (15 ქულა) 
 • იმისათვის, რომ სტუდენტი დაშვებული იყოს დასკვნით გამოცდაზე, სავალდებულოა შუალედური შეფასების 70 ქულიდან 51% დაგროვება.
 • იმისათვის, რომ ჩააბარონ საბოლოო გამოცდა და მოიპოვონ ECTS, სავალდებულოა დასკვნით გამოცდაში 30 ქულიდან 51% დაგროვება.

  

შენიშვნა: სტუდენტს უფლება აქვს ჩააბაროს გამოცდა მხოლოდ ერთხელ, იმ შემთხვევაში თუ მან მინიმალური 41 ქულა დააგროვა მთლიანად შუალედურ და დასკვნით გამოცდაში.

  

მეორე-მეოთხე წლები:

 

მეორე წელს და ზემოთ სტუდენტებმა უნდა გადალახონ 59% -იანი ბარიერი ორივე ნაწილში:

 

 • შუალედური შეფასება - 70 ქულიდან 59% (41 ქულა)
 • საბოლოო შეფასება - 30 ქულიდან 60% (18 ქულა)
 • იმისათვის, რომ სტუდენტიდაშვებული იყოს დასკვნით გამოცდაზე, სავალდებულოა შუალედურში 70 ქულიდან 59% დაგროვება
 • იმისათვის, რომ ჩააბაროთ საბოლოო გამოცდა და მიიღოთ ECTS, სავალდებულოა საბოლოო გამოცდაში 30 ქულიდან 60% დაგროვება.

 

შენიშვნა: სტუდენტს უფლება აქვს ჩააბაროს გამოცდა მხოლოდ ერთხელ, იმ შემთხვევაში თუ მან მინიმალური 41 ქულა დააგროვა მთლიანად შუალედურ და დასკვნით გამოცდაში.