ინგლისურენოვანი პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ხანგრძლივობა: 4 აკადემიური წელი (240 ECTS)

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

ბიზნესის ადმინისტრირება (სპეციალიზაცია ფინანსებში, მარკეტინგში, მენეჯმენტში ბუღალტრული აღრიცხვა)

5 000 $

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

5 000 $

საერთაშორისო ურთიერთობები

5 000 $

სოციოლოგია

5 000 $

ფსიქოლოგია

5 000 $

ეკონომიკა

5 000 $

ტურიზმი

 

 

სამაგისტრო პროგრამები

ხანგრძლივობა: 2 აკადემიური წელი (120 ECTS) 

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

Business Administration (MBA) (Specialization in Finance, Management and Marketing)

5 000 $

Executive Dual MBA Program with Grenoble Ecole de Management, France

17 450 € (მთლიანი საფასური)

Information Technology Management

5 000 $

 

სადოქტორო პროგრამა

ხანგრძლივობა: 3 აკადემიური წელი (180 ECTS) 

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

PhD in Economics 

PhD in Management

5 000 $ -(მთლიანი საფასური- 15,000 $)

5 000 $- (მთლიანი საფასური- 15,000 $)

 

ერთ-ციკლიანი საფეხურის პროგრამა:

ხანგრძლივობა: სასწავლო წელი: დამოკიდებულია სტუდენტის შესრულებაზე. (360 ECTS)

 

პროგრამა

სწავლის საფასური წელიწადში

Medical Doctor Program (MD)

6 000$