15 სექტემბერის საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა

14 სექტემბერი 2011
რომელზეც განიხილეს და მოიწონეს შემდეგი სამაგისტრო ნაშრომები:
„ადამიანით ვაჭრობის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი" - სალომე მესხი.
საგადასახადო კონტროლი სახელმწიფო კონტროლის სისტემაში (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი) - დავით ასლამაძე