17 სექტემბერის საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა

16 სექტემბერი 2011
რომელზეც განიხილეს და მოიწონეს შემდეგი სამაგისტრო ნაშრომები:
„საქმის განხილვის თავისებურებანი საკასაციო ინსტანციაში" - თინათინ სამხარაძე
„საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვის საფუძვლები" - გიორგი მჭედლიშვილი