პროგრამის სტრუქტურა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში მოიცავს 240 ECTS კრედიტს. პროგრამაში საგნების განაწილება ეფუძნება შინაარსობრივ თანამიმდევრობას და ლოგიკას, გამოყენებულია საგნებს შორის წინაპირობის დაცვის პრინციპი, რაც იძლევა დასახული კომპეტენციების სტუდენტისთვის მიღწევის შესაძლებლობას.

 

სასწავლო პროგრამაში საგნები დაყოფილია:

 

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნებად - 45 ECTS კრედიტი
  • საუნივერსიტეტო არჩევით საგნებად - 10 ECTS კრედიტი (პროგრამას სტუდენტისთვის შეთავაზებული აქვს ჯამში 30 ECTS მოცულობის საუნივერსიტეტო არჩევითი 6 განსხვავებული საგანი)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სავალდებულო-საბაზისო საგნებად -125 ECTS კრედიტი
  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის მოდულის სავალდებულო საგნებად - 60 ECTS კრედიტი

 

240 ECTS კრედიტის ფარგლებში  სტუდენტს უფლება აქვს შეასრულოს არაუმეტეს 10 ECTS ალტერნატიული (თავისუფალი) კრედიტი კავკასიის უნივერსიტეტის სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებიდან, ან/და კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის შედეგად, ან/და პარტნიორი უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგრამებიდან, ან/და ECTS კრედიტების მიმნიჭებელი სხვა პროგრამებიდან; ბიზნესის ადმინისტრირების საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს საშუალება ეძლევა ცალკეული სასწავლო კურსები გაიაროს კავკასიის უნივერსიტეტის პარტნიორ უნივერსიტეტ(ებ)ში. გავლილი სასწავლო კურსებისა და კრედიტების აღიარების საკითხი გადაწყდება კანონმდებლობით, ასევე უნივერსიტეტში დადგენილი წესით.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა