პროგრამის სტრუქტურა

სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან, სასწავლო პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომისგან.

ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის საგნები

სავალდებულო

• ჯანდაცვის ეკონომიკა
• ჯანდაცვის სისტემებისა და დაფინანსების პოლიტიკა
• მენეჯერული აღრიცხვა
• ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტი
• ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)
• ფინანსური აღრიცხვა
• ორგანიზაციული ქცევა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
• ბიზნეს სტატისტიკა
• რისკ მენეჯმენტი და დაზღვევა
• ჯანდაცვის მარკეტინგი
• კვლევის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მეთოდები

არჩევითი

• ეკონომიკა მენეჯერებისათვის
• ჯანდაცვის მართვის საოფისე სისტემები და პროგრამები
• გამოყენებითი ბიოსტატისტიკა
• ეთიკური საკითხები ჯანდაცვაში
• გლობალური ჯანდაცვა
• ჯანდაცვის სამართალი
• სისტემები და ოპერაციული მენეჯმენტი
• პროექტის დაგეგმვა და მართვა
• ჯანდაცვის ხარისხის მართვა
• ჯანდაცვის პოლიტიკა
• ჯანდაცვის ფინანსური მენეჯმენტი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა