პროგრამის სტრუქტურა

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები (125 კრედიტი):

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 109 კრედიტი;
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 16 კრედიტი.

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები (55 კრედიტი):

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 20 კრედიტი;
  • საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები - 20 კრედიტი;
  • თავისუფალი კრედიტები - 15 კრედიტი.       

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა