თემატიკა

  • ადამიანები და ორგანიზაციები | PEOPLE & ORGANIZATIONS | მართვის თანამედროვე მიდგომები. მენეჯმენტის კონკრეტული გამოწვევები. სტრატეგიული მართვის ახალი ტენდენციები. კომპანიის არსებული სიტუაციის ანალიზი. მენეჯერული როლები და მონაწილეთა თვითანალიზი.
  • ემოციები და პიროვნება | EMOTIONS & PERSONALITY | ადამიანებთან ურთიერთობის სტილი და ტიპაჟები. ემოციებსა და განწყობებს შორის განსხვავების მნიშვნელობა. ემოციური ინტელექტი. ფსიქოტიპები და მიდგომები კონკრეტულ ფსიქოტიპთან. ემოციებისა და განწყობების გავლენა საქმეზე/შედეგებზე.
  • აღქმა და გადაწყვეტილებები | PERCEPTIONS & DECISIONS | აღქმის ხაფანგები. აღქმაზე ზემოქმედი ფაქტორები. სტრატეგიული მართვის მნიშვნელოვანი გამოწვევები და აუცილებელი კითხვები გადაწყვეტილებების მიღებისას. არარაციონალური გადაწყვეტილებები. რაციონალური და არარაციონალური სისტემების ურთიერთქმედება.
  • მოტივაციის შესახებ | MOTIVATION CONCEPTS | თანამშრომელთა მოტივაციის პრინციპები. მოტივაციის თეორიები - რომელი მოერგება ჩვენს მიზნებს? მართვა მიზნებით (MBO) და მისი პრაქტიკული გამოყენება. KBO-ებისა და KPI-ების გამოყენების ხაფანგები. მოტივაციის გამოწვევები. ახალი მიდგომები.
  • ლიდერობა და პოლიტიკა | LEADERSHIP & POLITICS | ლიდერობა და მართვა. ლიდერობის სხვადასხვა სტილი და თეორიები. ტრანზაქციული და ტრანსფორმაციული მმართველები. შიდა-ძალაუფლებისა და პოლიტიკის გამოწვევები. თანამშრომელთა “თავდაცვითი” მექანიზმები. ელ-ფოსტა და მისი ხაფანგები. უშუალო უკუკავშირის როლი.
  • სტრუქტურა და კულტურა | STRUCTURE & CULTURE | გუნდის სტრუქტურის ჩამოყალიბების პრინციპები. კითხვები, რომლებზეც უნდა ვუპასუხოთ გუნდის სტრუქტურის აწყობამდე. ორგანიზაციული კულტურისა და რიტუალების მნიშვნელობა. დელეგირებისა და დროის მართვის პრინციპები.