თემატიკა

ლექსიკა:

  • ოჯახური ურთიერთობები; მშობლები და შვილები; საკვები და ეკოლოგია; ბუნება; სპორტი; მუსიკა; გართობა და თავისუფალი დრო; ექსტრემალური სიტუაციები; მაღალი ტექნოლოგიები; განათლება; ჯანმრთელობა
  • შედგენილი ზედსართავი სახელები; არსებითი და ზედსართავი სახელების მაწარმოებელი სუფიქსები და პრეფიქსები; წინდებულის გამოყენება ზედსართავი სახელების შემდეგ; ფრაზული ზმნები; სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული იდიომები; არსებითი სახელებისა და ზმნების ფიქსირებული წყვილები; სინონიმები და მათ შორის არსებული განსხვავებები; იდიომები; ლათინური და სხვა ევროპული ენებიდან შემოსული სიტყვები; სიტყვის დეფინიცია; უცხო სიტყვის კონტექსტთან მისადაგება; ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც სცილდება ყოფითი რეალობის ფარგლებს; თემატურად მდიდარი ტექსტები და ა.შ.

 

გრამატიკა:

  • ინგლისური ენის დროთა სისტემა; სტატიკური და დინამიური ზმნები; სრული დროების შეპირისპირება განუსაზღვრელ დროებთან; მომავალი მოქმედების გამოხატვის საშუალებები ინგლისურ ენაში; მოდალური ზმნები; განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადებები; ზმნის ინფინიტივური და გერუნდიული ფორმები; ხოლმეობითის გამოხატვის საშუალება; ზედსართავი სახელი და მისი რიგითობა; ძახილის და ბრძანებითი წინადადებები; კავშირები; პირობითი წინადადების სამი ტიპი და ა. შ.