თემატიკა

 • ფინანსური აღრიცხვის საგანი
 • საბალანსო უწყისის განხილვა
 • ფინანსური აღრიცხვის ელემენტები, მათი აღიარება და ასახვა
 • ფინანსური ანგარიშგების პროცესი
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
 • საცდელი ბალანსის მომზადება
 • ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა
 • ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები
 • დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა და ანალიზი
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • ვალდებულებების აღრიცხვა
 • ინვესტიციების გადაფასება, ფულის ღირებულებითი თეორიის საფუძვლები
 • ფინანსური და ოპერაციული იჯარის აღრიცხვა
 • აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში
 • აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი (Cash Flows)
 • ფინანსური უწყისების ანალიზი