თემატიკა

• ჯანმრთელობის ზოგადი კონცეფცია/ჯანდაცვის მენეჯმენტის მნიშვნელობა
• ჯანდაცვის ეკონომიკა
• ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
• მენეჯერული აღრიცხვის საფუძვლები
• ოპერაციული მენეჯმენტი
• მარკეტინგ მენეჯმენტი
• ბიონარჩენების მენეჯმენტი
• ორგანიზაციული ქცევა, HR მენეჯმენტი სამედიცინო დაწესებულებებში
• სამედიცინო დაწესებულებების დაგეგმარება და სტანდარტები
• საავადმყოფოს სერვისების მართვა
• პირველადი ჯანდაცვის თავისებურებები
• სადაზღვევო სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები/საქართველოს სადაზღვევო სისტემის თავისებურებანი
• ხარისხის შეფასების სისტემა, მეთოდები ინდიკატორები
• სამართლებლივი ასპექტები და რეგულაციები ჯანდაცვის სიტემაში
• კომუნიკაცია, PR, ურთიერთობა პრესასთან
• საინფორმაციო სისტემები ჯანდაცვის სისტემაში