საფასური და რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდრული დღით ადრე.