პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა 4 წელი, სულ 240 ECTS კრედიტი.

პროგრამა შედგება როგორც საუნივერსტეტო, ისე ბიზნესის და ჯანდაცვის საგნებიდან

ზოგად საუნივერსიტეტო საგნები:


• საქართველოს ისტორია
• ფსიქოლოგია
• ფილოსოფია-კრიტიკული აზროვნება
• ქართული წერისა და მეტყველების კულტურა
• ინგლისური ენა
• კალკულუსი
• საინფორმაციო სისტემები

ბიზნესის მოდული:


• მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები
• ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები
• ბიზნესის საფუძვლები
• ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები
• ფინანსური მენეჯმენტი
• მენეჯერული აღრიცხვის პრინციპები
• ორგანიზაციული ქცევა
• ლიდერობა და გუნდის მართვა
• საჯარო გამოსვლის ტექნიკა/უნარები
• ხარისხის მენეჯმენტი

ჯანდაცვის მოდული:


• ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ჯანდაცვაში
• ჯანდაცვის მარკეტინგის საფუძვლები
• ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემები
• ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები
• დაზღვევის შესავალი
• ჯანდაცვის სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები
• ჯანდაცვის პოლიტიკა და რეფორმები
• ჯანდაცვის დაფინანსების საკითხები