პროგრამის სტრუქტურა

არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამაში 240 ECTS გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

 • ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 40 კრედიტი (მათ შორის სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS)
 • საბაზო სავალდებულო საგნები - 30 კრედიტი
 • დარგობრივი სავალდებულო საგნები - 160 კრედიტი
 • არჩევითი საგნები - 10 კრედიტი

 

საბაზო და დარგობრივი საგნები:

 

 • კალკულუსი
 • ფიზიკის საფუძვლები
 • ხაზვა I
 • ხაზვა II
 • სახვითი ხელოვნება I
 • სახვითი ხელოვნება II
 • შესავალი სპეციალობაში
 • არქიტექტურული კომპოზიცია და დაგეგმარების საწყისები
 • კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD არქიტექტორებისთვის
 • საშენი მასალები და ნაკეთობები
 • გეოდეზია
 • შრომის უსაფრთხოება
 • სამშენებლო კონსტრუქციები
 • ფორმათწარმოქმნა არქიტექტურაში და დაგეგმარების საწყისები
 • არქიტექტურული სტილები და მიმართულებები
 • ქართული სახლი
 • კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა ArchiCAD
 • არქიტექტურული დაგეგმარება I
 • არქიტექტურული დაგეგმარება II
 • არქიტექტურული დაგეგმარება III
 • ქალაქთმშენებლობის თეორია
 • ლანდშაფტური არქიტექტურა
 • ინტერიერის დიზაინი
 • კომპიუტერული გრაფიკა Revit architecture I
 • კომპიუტერული გრაფიკა Revit architecture II
 • დისკურსის თემები თანამედროვე არქიტექტურაში I
 • დისკურსის თემები თანამედროვე არქიტექტურაში II
 • მდგრადი არქიტექტურის პრობლემები
 • ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირება
 • მცირე დასახლების დაპროექტება
 • ქალაქის დაპროექტება
 • შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია
 • პროექტირების მენეჯმენტი
 • მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია
 • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საფუძვლები
 • სამშენებლო თბოფიზიკა და ენერგოეფექტური შენობები
 • საინვესტიციო დაგეგმარება
 • არქიტექტურული პროექტი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა