პროგრამის სტრუქტურა

ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული დატვირთვის კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

ზოგადი საუნივერსიტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნები - 40 ECTS კრედიტი(მათ შორის

სავალდებულო ინგლისური ენა 20 ECTS კრედიტი)

 

ძირითადი სპეციალობის საგნები - 156 ECTS კრედიტი,მათ შორის:

 • საბაზისო საგნები  - 51 ECTS კრედიტი
 • დარგობრივი საგნები - 105 ECTS კრედიტი

 

არჩევითი საგნები - 44 ECTS კრედიტი

ამასთანავე პროგრამა სტუდენტს აძლევს საშუალებას არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ფარგლებში შეისწავლოს დამატებითი სპეციალობა (Minor) - „პროგრამირება“ (38 ECTS კრედიტი)

 

საბაზო და დარგობრივი საგნები

 

 • შესავალი სპეციალობაში
 • ელექტრული წრედები
 • ტელეკომუნიკაციის თეორია I
 • ლოგიკური მოწყობილობები
 • მიკროელექტრონული წრედები I
 • ტელეკომუნიკაციის თეორია II
 • სატელეკომუნიკაციო სისტემების ლაბორატორია I
 • მიკროელექტრონული წრედები II
 • ციფრული წრედები და მიკროპროცესორები I
 • გამოყენებითი ელექტროდინამიკა
 • ტელეკომუნიკაციის თეორია III
 • სატელეკომუნიკაციო სისტემების ლაბორატორია II
 • ციფრული წრედები და მიკროპროცესორები II
 • სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები I
 • რადიო და სატელევიზიო მაუწყებლობა
 • უსაფრთხოება სატელეკომუნიკაციო სისტემებში
 • სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები II
 • ტელეკომუნიკაციის მენეჯმენტი და სამართლებრივი ნორმები
 • მოდელირება ტელეკომუნიკაციებში
 • ქსელის მუშაობის პრინციპები
 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • მონაცემთა ბაზების დიზაინი
 • სისტემური ადმინისტრირება I
 • ლოკალური ქსელების ტექნოლოგია
 • მარშრუტიზაცია
 • სამომხმარებლო ინტერფეისები
 • Java დაპროგრამების ენა I
 • სისტემური ადმინისტრირება II
 • ფართო არეალის ქსელი (WAN)
 • Java დაპროგრამების ენა II
 • მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება
 • პროგრამირება მობილური მოწყობილობებისთვის
 • Python დაპროგრამების ენა
 • ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მარკეტინგი
 • IT პროექტის მართვა
 • პროექტი სპეციალობაში

 

დამატებითი სპეციალობის (Minor) საგნები:

 

სავალდებულო (15 ECTS):

 • პროგრამირების საფუძვლების I – 5 ECTS
 • პროგრამირების საფუძვლები II – 5 ECTS
 • ვებ-ტექნოლოგიები I - 5 ECTS;

7 არჩევითი საგნიდან 4 საგანი (23 ECTS):

 • ვებ-ტექნოლოგიები II - 5 ECTS
 • მონაცემთა ბაზები - 5 ECTS
 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება - 5 ECTS
 • .NET ტექნოლოგიები - 6 ECTS
 • კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება I - 6 ECTS
 • კომპიუტერული თამაშების პროგრამირება II - 6 ECTS
 • პროგრამირების პარადიგმები - 6 ECTS

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა